KWESTIA WIARY

Forum przede wszystkim dla Polakow, choc nie tylko... Zapraszamy!!!
Post Reply
User avatar
eMTe
Cyberflaneur
Posts: 6943
Joined: Wed Mar 08, 2006 23:08
Location: Cracow

KWESTIA WIARY

Post by eMTe » Sun Apr 30, 2006 21:16

Na pocz±tek cytat (za Onetem):

Benedykt XVI dokona³ prze³omu w strategii Watykanu wobec islamu, uznaj±c za wa¿niejsze od dialogu miêdzyreligijnego krzewienie idei praw cz³owieka w ¶wiecie muzu³mañskim - twierdzi dziennik "La Repubblica".
Rzymska gazeta ujawnia, ¿e ta nowa linia zosta³a wypracowana podczas tajnego spotkania papie¿a z grup± 35 ekspertów z Niemiec, Austrii i USA 1 i 2 wrze¶nia zesz³ego roku w Castel Gandolfo.

"Dialog teologiczny z muzu³manami od³o¿ony na bok, nie bêdzie wiêcej modlitw miêdzyreligijnych, które Wojty³a uwielbia³ organizowaæ w Asy¿u. Lepiej rozwin±æ ze ¶wiatem islamskim dialog w celu podkre¶lenia warto¶ci godno¶ci osoby ludzkiej i obrony fundamentalnych praw" - tak now± strategiê Benedykta XVI podsumowuje watykanista w³oskiego dziennika Marco Politi.

Wed³ug uzyskanych przez niego informacji pod koniec swych letnich wakacji w swojej rezydencji pod Rzymem papie¿ przez dwa dni dyskutowa³ na ten temat m.in. z teologami oraz ekspertami od spraw islamu. Publicysta zauwa¿y³, ¿e na tajne spotkanie nie zosta³ zaproszony ¿aden kardyna³ z Kurii Rzymskiej, ani nawet ówczesny przewodnicz±cy Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Miêdzyreligijnego arcybiskup Michael Fitzgerald.

Jak ujawnia Politi, podczas dyskusji w¶ród wymienionych przez papie¿a przeszkód, uniemo¿liwiaj±cych dialog teologiczny miêdzy chrze¶cijanami a muzu³manami, by³ brak centralnych w³adz islamskich.

Cytowany przez Politiego uczestnik narady w Castel Gandolfo jezuita Samir Khalil Samir z papieskiego Instytutu Wschodniego zauwa¿y³: "Najwa¿niejszym przekonaniem jest to, ¿e dialog z islamem i innymi religiami nie mo¿e byæ ¶ci¶le dialogiem teologicznym czy religijnym, ale w szerokim znaczeniu powinien dotyczyæ warto¶ci moralnych. Musi za to byæ dialogiem kultur i cywilizacji".

Marco Politi stwierdza, ¿e w tej sytuacji niemo¿liwe wydaje siê to, by Benedykt XVI powtórzy³ gest Jana Paw³a II, który w Damaszku z³o¿y³ wizytê w meczecie.

Konkluduj±c "La Repubblica" stwierdza, ¿e nowy papie¿ za najwa¿niejszy cel uwa¿a "zachêcanie islamu do dialogu, opartego na kulturze, prawach cz³owieka i rezygnacji z przemocy".

"W wymiarze geopolitycznym nowa linia papie¿a sprzyja niew±tpliwie zbli¿eniu z administracj± Busha w kwestii szerzenia demokracji w ¶wiecie islamskim" - dodaje Marco Politi.


Zaskoczony nie jestem, jestem za to szczê¶liwy, bo siê sprawdza moja prognoza. Ko¶ció³ katolicki coraz bardziej bêdzie odchodzi³ od Boga, skupiaj±c siê na krzewieniu demokracji, tolerancji i mi³o¶ci bli¼niego. Czyli - mniej lub bardziej ¶wiadomego agnostycyzmu (byæ mo¿e lekko nawiedzonego). Rok za rokiem odpadaæ bêd± kolejne prawdy wiary, tak jak w tej wypowiedzi papie¿a, z której wynika, ¿e Ko¶ció³ katolicki ju¿ wcale nie broni idei, ¿e "jest jeden Bóg". Broni za to idei, ¿e istniej± jakie¶ naczelne "warto¶ci moralne". Istniej±, i owszem, i s± wspólne dla wiêkszej czê¶ci spo³eczeñstwa w kulturze euroatlantyckiej - uczciwo¶æ, sprawiedliwo¶æ, tolerancja, szacunek. Wyznaj± je i wierz±cy i niewierz±cy. Papie¿ (podejrzewam, ¿e niechc±cy i ¿e garstka ludzi na ¶wiecie przeczyta³a miêdzy wierszami to co ja) w³a¶nie bardzo siê przyczyni³ do zamordowania tego ostatniego podzia³u. Teraz tylko pozostaje tylko przyjmowaæ zak³ady czy nasze pokolenie do¿yje czasów kiedy kk ze¶wiecczeje ca³kowicie a podzia³y na wierz±cych i niewierz±cych (zamiast na dobrych i z³ych) znikn± zupe³nie. Padn± wszystkie prawdy wiary, tak jak powoli padaj± od tysi±cleci, ³±cznie ze Zmartwychwstaniem i odkupieniem win, padn± dotychczasowe pojêcia grzechu i czysto¶ci. Kk bêdzie g³osi³ ju¿ tylko idee demokracji, szacunku, tolerancji i mi³o¶ci bli¼niego czyli tak jak byæ powinno. W Boga (tego opisanego w Biblii) bêd± wierzyæ tylko ¦wiadkowie Jehowy i protestanckie sekty oraz jacy¶ fanatyczni mi³o¶nicy tradycji. Samo pojêcie istoty wy¿szej zrelatywizuje siê jeszcze bardziej i ka¿dy bêdzie wierzy³ w to co chce, a kk bêdzie tylko namawia³ to przestrzegania "warto¶ci moralnych". To nie jest utopia - tak bêdzie...

Kiedy¶ wyjdziemy nie ¶pi±c
Poza to co nam siê ¶ni
I rozb³y¶niemy aureol±
Wszech¶wiat siê skoñczy
A ocalej± tylko ci
Co zrozumieli ten dziwol±g
Mi³o¶æ (...)
Kiedy w koñcu ju¿ dojdziemy
Gdzie nie by³o nigdy nic
I tam zrobimy wielkie ko³o
Wtedy Ci powiem
Czy to Ziemiê stworzy³ Bóg
I czy od tego rêce bol± (...)
"As you have noticed over the years, we are not angry people." (itebygur)

User avatar
lus
Prospect
Posts: 28
Joined: Sat Apr 29, 2006 2:45

Post by lus » Mon May 01, 2006 0:29

Dyskusje na temat wiary nie mają za bardzo sensu....
Bo nie można porozmawiać z bezpośrednio zainteresowanym....
Dostaję pocztę, wiec jestem...

User avatar
eMTe
Cyberflaneur
Posts: 6943
Joined: Wed Mar 08, 2006 23:08
Location: Cracow

Post by eMTe » Mon May 01, 2006 20:54

A kto jest bezpo¶rednio zainteresowany? :P

Nie maj± sensu tylko dyskusje z fanatykami, ka¿dy poza ewidentnym fanatykiem jakie¶ tam zwyk³e ludzkie w±tpliwo¶ci ma i mo¿na z nim dyskutowaæ w miarê swobodnie. A jak nie o wierze to chocia¿ o religii, jej roli w ¶wiecie, o granicach wiara/fanatyzm i wszelkich sprawach "oko³o".
"As you have noticed over the years, we are not angry people." (itebygur)

User avatar
lus
Prospect
Posts: 28
Joined: Sat Apr 29, 2006 2:45

Post by lus » Mon May 01, 2006 21:08

eMTe wrote:A kto jest bezpo¶rednio zainteresowany? :P

Nie maj± sensu tylko dyskusje z fanatykami, ka¿dy poza ewidentnym fanatykiem jakie¶ tam zwyk³e ludzkie w±tpliwo¶ci ma i mo¿na z nim dyskutowaæ w miarê swobodnie. A jak nie o wierze to chocia¿ o religii, jej roli w ¶wiecie, o granicach wiara/fanatyzm i wszelkich sprawach "oko³o".
Kto zainteresowany? Istota wyższa oczywiście...

Co do reszty się zgadzam, chociaż zupełnie nie rozumiem pociągu ludzi do religii. Osobiscie jestem ateistką, ale dopuszczam ewentualną możliwość istnienia jakiegoś bytu wyższego (jak mi ktoś to udowodni).
Dostaję pocztę, wiec jestem...

benny
Probably a spambot
Posts: 3
Joined: Thu Apr 16, 2015 11:18

Re: KWESTIA WIARY

Post by benny » Thu Apr 16, 2015 11:29

Polskie forum? No trochę mówię po polsku chociaż częściej bywam na Słowacji. ;) Chyba należy odświeżyć ten wątek. Mamy nowego papieża i nieco się zmieniło. Franciszek pogardził bogactwem, nie chce luksusowych rzeczy. Poza tym jest bardziej otwarte na trudne kwestie typu: komunia dla rozwodników na przykład. Mnie on się wydaje bardzo w porządku.

Bendzi8
Newbie
Posts: 5
Joined: Sun Jul 26, 2015 15:19

Re: KWESTIA WIARY

Post by Bendzi8 » Tue Aug 04, 2015 11:53

Mnie też Franciszek wydaje się być w porządku. Nie wywyższa się i chce zmienić Kościół.

Post Reply