ZASADY FORUM

Forum przede wszystkim dla Polakow, choc nie tylko... Zapraszamy!!!
Locked
User avatar
eMTe
Cyberflaneur
Posts: 6941
Joined: Wed Mar 08, 2006 23:08
Location: Cracow

ZASADY FORUM

Post by eMTe » Thu Mar 09, 2006 17:07

Na forum obowi±zuj± zasady tzw. netykiety. Generalnie zabronione jest:

1. Umieszczanie na forum tre¶ci erotycznych i pornograficznych oraz podawanie linków do nich.

2. Umieszczanie na forum tre¶ci zawieraj±cych du¿± dawkê przemocy i brutalno¶ci oraz podawanie linków do nich.

3. Umieszczanie na forum tre¶ci rasistowskich, antysemickich oraz obra¿aj±cych uczucia religijne.

4. Nadu¿ywanie wulgarnego s³ownictwa.

5. Obra¿anie lub poni¿anie innych u¿ytkowników oraz prowokowanie konfliktów miêdzy u¿ytkownikami.

6. Spamowanie, nadmierne offtopowanie oraz powielanie tematów ju¿ istniej±cych.

7. Publiczne wyra¿anie swoich uwag na temat innych u¿ytkowników.Mile widziane jest:

1. Prowokowanie inteligentnych dyskusji.

2. Pisanie d³ugich postów rozwijaj±cych temat.

3. Dbanie o przyjazny klimat na forum.Moderatorzy kieruj± siê zasad± tzw. zdrowego rozs±dku, co daje im prawo do podejmowania subiektywnych decyzji, czasem nie do koñca zgodnych z powy¿szymi zasadami, oraz indywidualnego traktowania ka¿dego uczestnika forum.

Locked